Student Affairs

รับสมัครทุนการศึกษา

1)  ทุนถาวร-นิภา-ธนเทพ-ธนศักดิ์ รัศมีดารา

คุณสมบัติ

  • เป็นนิสิตในภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 2-4
  • มี GPAX ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
  • ขาดแคลนทุนทรัพย์

2)   ทุนสมชัย อำนวยพรสกุล

คุณสมบัติ

  • เป็นนิสิตในภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 2-4
  • มี GPAX ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
  • ขาดแคลนทุนทรัพย์

3)   ทุน รศ.เปรมจิตต์ แทนสถิตย์

คุณสมบัติ

  • นิสิตภาควิชาที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ในจุฬาฯ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

4)   ทุนอื่นๆ