Training

โครงการอบรม เรื่อง “การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์ และการควบคุมมลพิษ เพื่อสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม”

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คุณเปรมวดี/คุณดุษฎี)
โทร. 02-333-3700 ต่อ 3010 หรือ e-mail: cstp.envi@gmail.com

ด้วยข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2557 ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 3 ตุลาคม 2558 ซึ่งกำหนดห้ามมิให้ผู้ใดประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม โดยมิได้รับใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงทำให้บุคลากรในสายงานด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์ และการควบคุมมลพิษจำเป็นต้องผ่านการอบรมและเข้าทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตก่อนปฏิบัติงาน

ดังนั้น สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้จัดโครงการอบรมฯ นี้ขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่สนใจสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ ใน 3 ด้านสำคัญ ได้แก่ การควบคุมมลพิษทางน้ำ การควบคุมของเสียอันตราย และการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจากภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันอื่น ๆ เป็นวิทยากรรับเชิญ

ระยะเวลาโครงการอบรม

มิถุนายน-สิงหาคม 2561

ด้านการควบคุมมลพิษทางน้ำ

 • Module 1 วันจันทร์ที่ 4 – วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 (5 วัน 30 ชั่วโมง)
 • Module 2 วันจันทร์ที่ 11 – วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 (5 วัน 30 ชั่วโมง)
 • Module 3 วันจันทร์ที่ 18 – วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 (5 วัน 30 ชั่วโมง)

ด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม – วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 (7 วัน 45 ชั่วโมง)

ด้านการควบคุมของเสียอันตราย

 • Module 1 วันจันทร์ที่ 4 – วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 (4 วัน 24 ชั่วโมง)
 • Module 2 วันจันทร์ที่ 11 – วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 (5 วัน 30 ชั่วโมง)
 • Module 3 วันจันทร์ที่ 18 – วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 (6 วัน 36 ชั่วโมง)

สถานที่อบรม

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการอบรม

ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ และผู้สนใจทั่วไป

ค่าลงทะเบียน

ด้านการควบคุมมลพิษทางน้ำ

 • Module 1: 6,000 บาท
 • Module 2: 6,000 บาท
 • Module 3: 6,000 บาท

ด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์

 • 9,000 บาท

ด้านการควบคุมของเสียอันตราย

 • Module 1: 4,800 บาท
 • Module 2: 6,000 บาท
 • Module 3: 7,200 บาท

(รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน 1 มื้อ ในทุกวันของการอบรม)

แผนการอบรมใบประกอบวิชาชีพ 61