Training

หลักสูตรการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตรและการควบคุมมลพิษ

ที่มา
ด้วยข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2557 ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551 กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม โดยมิได้รับใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงทำให้บุคลากรในสายงานด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์ และการควบคุมมลพิษจำเป็นต้องผ่านการอบรมและเข้าทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตก่อนปฏิบัติงาน ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้จัดการจัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานและสอบขอรับใบอนุญาต ในด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์ และการควบคุมมลพิษ 5 ด้าน ได้แก่ การควบคุมมลพิษทางน้ำ การควบคุมมลพิษทางอากาศ การควบคุมมลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือน การควบคุมของเสียอันตราย และการควบคุมขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

หากมีคำถามหรือข้อสงสัย โปรดติดต่อที่ enviscicu@gmail.com หรือ โทร. 02-218-5181

ตารางการฝึกอบรม

แบ่งออกเป็น 6 หลักสูตร หลักสูตรละ 2 รุ่น ตามช่วงเวลาการอบรมดังแสดงในตารางนี้

โปรดคลิกที่หลักสูตรเพื่อแสดงรายละเอียดของหัวข้ออบรม

สถานที่จัดอบรม: คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำแนะนำ

ในการเลือกอบรมในแต่ละ module ให้พิจารณาเลือกจากเนื้อหาใน module ที่ท่านสนใจให้ครบที่สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกำหนดไว้ 6 หน่วยกิต (90 ชั่วโมง) โดย 1 module คิดเป็น 2 หน่วยกิต (30 ชั่วโมง) เช่น หากท่านเคยเรียนในรายวิชาการควบคุมมลพิษทางน้ำ 3 หน่วย (45 ชั่วโมง) ท่านต้องเลือกเรียนอีก 2 modules (60 ชั่วโมง) ที่ท่านสนใจ เพื่อให้หน่วยกิตรวมมากกว่า 6 หน่วยกิต (90 ชั่วโมง) เป็นต้น
ท่านที่เข้าอบรมสามารถจอดรถที่ตึกจามจุรี 9 ทางหน่วยจัดอบรมจะเตรียมคูปองสำหรับจอดรถฟรี 7 ชั่วโมง/วัน

คลิก ที่นี่ เพื่อสมัคร

หลักสูตร มกราคม
2559
กุมภาพันธ์
2559
มีนาคม
2559
เมษายน
2559
พฤษภาคม
2559
มิถุนายน
2559
ค่าอบรม
บาท/รุ่น
1. หลักสูตรการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์
รุ่นที่ 1:
วันที่ 12-18
รุ่นที่ 2:
วันที่ 18-24
10,000
2. หลักสูตรการควบคุมมลพิษทางน้ำ
Module 1 จำนวน 5 วัน รุ่นที่ 1:
วันที่ 8-12
รุ่นที่ 2:
วันที่ 23-27
7,000
Module 2 จำนวน 5 วัน รุ่นที่ 1:
วันที่ 15-19
รุ่นที่ 2:
วันที่ 30-31
รุ่นที่ 2:
วันที่ 1-3
7,000
Module 3 จำนวน 5 วัน รุ่นที่ 1:
วันที่ 22-26
รุ่นที่ 2:
วันที่ 6-10
7,000
3. หลักสูตรการควบคุมของเสียอันตราย
Module 1 จำนวน 4 วัน รุ่นที่ 1:
วันที่ 12-15
รุ่นที่ 2:
วันที่ 15-18
6,000
Module 2 จำนวน 5 วัน รุ่นที่ 1:
วันที่ 18-22
รุ่นที่ 2:
วันที่ 21-25
7000
Module 3 จำนวน 6 วัน รุ่นที่ 1:
วันที่ 25-30
รุ่นที่ 2:
วันที่ 28-31
รุ่นที่ 2:
วันที่ 1-2
8,000
4. หลักสูตรการควบคุมขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
Module 1 จำนวน 4 วัน รุ่นที่ 1:
วันที่ 7-12
รุ่นที่ 2:
วันที่ 6-10
6,000
Module 2 จำนวน 5 วัน รุ่นที่ 1:
วันที่ 15-19
รุ่นที่ 2:
วันที่ 13-17
7,000
Module 3 จำนวน 6 วัน รุ่นที่ 1:
วันที่ 22-27
รุ่นที่ 2:
วันที่ 20-24
8,000
5. หลักสูตรการควบคุมมลพิษทางอากาศ
Module 1 จำนวน 4 วัน รุ่นที่ 1:
วันที่ 1-4
รุ่นที่ 2:
วันที่ 30-31
รุ่นที่ 2:
วันที่ 1-2
6,000
Module 2 จำนวน 5 วัน รุ่นที่ 1:
วันที่ 7-11
รุ่นที่ 2:
วันที่ 6-10
7,000
Module 3 จำนวน 6 วัน รุ่นที่ 1:
วันที่ 14-19
รุ่นที่ 2:
วันที่ 13-19
8,000
6. หลักสูตรการควบคุมมลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือน
Module 1 จำนวน 4 วัน รุ่นที่ 1:
วันที่ 19-22
รุ่นที่ 2:
วันที่ 15-18
6,000
Module 2 จำนวน 5 วัน รุ่นที่ 1:
วันที่ 25-29
รุ่นที่ 2:
วันที่ 21-25
7,000
Module 3 จำนวน 6 วัน รุ่นที่ 1:
วันที่ 1-6
รุ่นที่ 2:
วันที่ 28-31
รุ่นที่ 2:
วันที่ 1-2
8,000