Career path

ตัวอย่างอาชีพในสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 • ผู้ควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม
 • เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมใน บมจ. ชั้นนำระดับประเทศ
 • นักวิทยาศาสตร์ ในหน่วยงานราชการ
 • นักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 • นักกฏหมายสิ่งแวดล้อม
 • ฝ่ายสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • ศึกษาต่อเฉพาะทางในระดับที่สูงขึ้น
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมให้สายการบิน
 • นักวิชาการให้กับองค์กรไม่แสวงผลกำไร (NGO)
 • นักวิชาการ/นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา

ตัวอย่างองค์กรที่มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 • บริษัทมหาชน
  • SCG Group
  • PTT Group
  • AOT
  • Double A
  • Bangchak Petroleum
 • บริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่
  • Chevron
  • Exxon
 • รัฐวิสาหกิจ
  • EGAT
 • สายการบิน
  • Thai Airway
  • Air Asia
 • หน่วยงานราชการ
  • กรมควบคุมมลพิษ
  • สำนักสิ่งแวดล้อม กทม.
  • กรมอนามัย