วิชาภาคสนามชั้นปีที่ 4 Envi Field Study 2567

ช่วงวันที่ 28-30 มีนาคม 2567 ณ สถานีวิจัยสัตว์ทะเลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้จัดให้มีกิจกรรมศึกษาภาคสนาม เพื่อให้นิสิตได้ฝึกฝนการออกภาคสนามและใช้เครื่องมือเก็บตัวอย่าง จากนั้นนำมาวิเคราะห์ และแปรผลเพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้ความรู้ในทางสิ่งแวดล้อม ในด้านอากาศ เสียง ดิน น้ำ ป่าไม้ ขยะและของเสีย ตามรายวิชาการศึกษาภาคสนามวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (2308408) โดยกิจกรรมดังกล่าวมีนิสิตชั้นปีที่ 4 เข้าร่วม จำนวน 60 คน และมีอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วม รวม 14 ท่าน ทางภาควิชาจึงมีภาพบรรยากาศสนุก ๆ และอบอุ่นมาฝากกันค่ะ

Continue Reading