กิจกรรมพัฒน์ภาคฯ 2564 ร่วมกับกิจกรรม Big Cleaning Day

ภาควิชาฯ จะจัดให้มีกิจกรรม พัฒน์ภาคฯ 2564 ร่วมกับกิจกรรม Big Cleaning Day ของคณะวิทยาศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และจิตอาสาสิ่งแวดล้อมที่ดีระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของบัณฑิตที่จะจบการศึกษาของภาควิชาฯ ดังนั้น ภาควิชาฯ จึงขอเชิญนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย รายละเอียดเอกสารแนบ…อย่าลืมมากันเยอะๆครับ

Continue Reading