ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับชาติครั้งที่ 3

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย (สอสท) ร่วมกัน มหาวิทยาลัยบูรพา ขอประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับชาติครั้งที่ 3: สิ่งแวดล้อมน่าอยู๋ในศตวรรษหน้า (ค.ศ. 2021-2030) วันที่ 18-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Continue Reading

พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตจากศิษย์เก่าวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วันนี้ (21 ตุลาคม 2563) ทางภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาจากพี่ศิษย์เก่าภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 โดย ได้รับเกียรติจากทางท่านคณบดีคณะวิทยาศาสตร์มากล่าวเปิดงาน พร้อมคณาจารย์ พี่ๆศิษย์เก่า งานอบอุ่นบรรยากาศเป็นกันเอง ทางภาควิชาฯจึงได้เก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันครับ ขอขอบพระคุณผู้ให้ทุน ได้แก่ ทุน  “ถาวร–นิภา-ธนเทพ–ธนศักดิ์ รัศมีดารา” ทุน  “ศิวาวุธ มหัธนาคุณ” ทุน  “รองศาสตราจารย์ เพลินจิต ทมทิตชงค์” ทุน  “กำปั่น พานิชาภรณ์” ทุน  “ดร.เจตสุมน ประจำศรี” ทุน  “พรเทพ อุบลพูลผล” ทุน  “จิระ–รองศาสตราจารย์ เพียงใจ ศุขโรจน์” ทุน  “ศุภลักษณ์ เติมวรธรรม” ทุน  “วาริณี นพมณีไพศาล” ทุน  “จันทร์พิมพ์ คล้ายสุบรรณ” ทุน  “สาธิต ขจรฤทธิ์เดชา” ทุน  “ศาสตราจารย์ ดร.วนิดา จีนศาสตร์”

Continue Reading