คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ และประธานชมรมศิษย์เก่าของภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ร่วมตัดริบบิ้นเพื่อเปิดห้องเรียน 303

พิธีเปิดห้องเรียน 101, 303 และห้องพักนิสิต

พิธีเปิดห้องเรียน 101, 303 และห้องพักนิสิต ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 หัวหน้าภาควิชาฯ กล่าวเปิดงาน และรายงานการปรับปรุงห้องเรียนทั้งสอง และห้องพักนิสิต จากเงินบริจาคของพี่ๆ ศิษย์เก่าของภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หรือภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ในอดีต)        

Continue Reading
ผู้รับทุนถ่ายภาพร่วมกับคณบดี ผู้ให้ความอนุเคราะห์ทุนการศึกษา และหัวหน้าภาควิชาฯ

พิธีมอบทุน

พิธีมอบทุนถาวร – นิภา – ธนเทพ – ธนศักดิ์ รัศมีดารา และรางวัลสนับสนุนบัณฑิตศึกษาต่อด้านสิ่งแวดล้อม (รองศาสตราจารย์เปรมจิตต์ แทนสถิตย์) ปีการศึกษา 2558 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้อง 101 อาคารวิทยาศาสตร์ทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. พลกฤษณ์ แสงวณิช คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งศิษย์เก่า คณาจารย์และนิสิตทุกชั้นปีของภาควิชาฯ มาเป็นเกียรติในงานด้วย    

Continue Reading