หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยาอุตสาหกรรมและการประเมินความเสี่ยง

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์รับสมัครนิสิตเข้าศึกษา

ระดับปริญญาโท (M.Sc.) และปริญญาเอก (Ph.D.) สาขาวิชาพิษวิทยาอุตสาหกรรมและการประเมินความเสี่ยง ภาคการศึกษา ต้น ปีการศึกษา 2566 โดยมีรายละเอียดสำคัญ ดังนี้

ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี