Environmental Science Coursework

 

2308304                          

ปรัชญาวิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม

ความคิดรวบยอด วิธีการและหลักปฏิบัติการทางสิ่งแวดล้อมระบบสิ่งแวดล้อม การสร้างแบบจำลองกระบวนการการวิเคราะห์ การประเมินสถานภาพ และการจัดการระบบสิ่งแวดล้อม

PHILOSOPHY OF ENVIRONMENTAL SCIENCE

Concepts, methods and practice of environmental science; model analysis, process, analytical theory, assessment and management of environment system; environment and quality of life; relationship between politics, law, economics and culture to environment; environmental ethics.

2308309                          

มลพิษทางอากาศเบื้องต้น

โครงสร้าง องค์ประกอบ แบบอากาศและการหมุนเวียนของสิ่งแวดล้อมในอากาศ มลพิษทางอากาศที่มาจากแหล่งกำเนิดต่างๆ ทั้งจากมนุษย์และธรรมชาติ การกระจายในอากาศ ผลกระทบต่อสุขภาพและชีวภาพ ระบบการควบคุม กระบวนการทางกฎหมาย และมาตรการป้องกัน

FUNDAMENTAL AIR POLLUTION

Structure, composition, weather patterns and circulation of the atmospheric environment; concern with the inputs to the atmosphere from natural and manmade sources of pollution; atmospheric dispersion; biological and health effects; control systems; legislation and regulations.
2308310                          

ปฏิบัติการด้านมลพิษทางอากาศและเสียง

เทคนิคการวัดและติดตามตรวจสอบภาวะมลพิษทางอากาศและเสียง การบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม การฝึกดูแผนที่อากาศและวิเคราะห์แบบจำลองข้อมูลมลภาวะอากาศ กรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นปัญหาภาวะมลพิษทางอากาศและเสียง

AIR AND NOISE POLLUTION LABORATORY

Laboratory techniques in measuring and monitoring air and noise pollution; recording and analyzing air and noise pollution data; examining weather maps and pollution modeling data; case studies specific issues of air and noise pollutions.

2308317                          

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทางน้ำ

สมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของน้ำ แหล่งน้ำและการใช้ประโยชน์ มลพิษทางน้ำ น้ำเสียและการบำบัด มาตรฐานและการจำแนกคุณภาพน้ำ การวางแผนจัดการคุณภาพน้ำ และกรณีศึกษา

AQUATIC ENVIRONMENTAL SCIENCE

Physical, chemical and biological properties of water; water resources and utilization; water pollution; wastewater and wastewater treatments; water quality standards and classification; water quality management planning and case studies.

2308319                          

หลักเครื่องมือวิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม

ทฤษฎีและการใช้เครื่องมือในงานด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หัวข้อที่ศึกษารวมถึงเทคนิคต่างๆ ในการใช้เครื่องมือ เก็บตัวอย่าง ตรวจวัด และ วิเคราะห์ ตัวอย่างในสิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ
อากาศ และ เสียง
PRINCIPLES OF ENVIRONMENTAL SCIENCE INSTRUMENTATION

Theory and practice of environmental instrumentation topics include instrumental techniques in sampling measurement and analysis of environmental sample: Soil, water air and noise.
2308320                        

ของเสียอันตรายเบื้องต้น

นิยามและการจำแนก แหล่งกำเนิดและองค์ประกอบ กระบวนการ วิถี การได้รับ ผลลัพธ์ การทิ้งและการปลดปล่อยของเสียอันตราย พิษของของเสีย ลักษณะของจุดทิ้ง กระบวนการลดการปนเปื้อน การขนส่ง กรณีศึกษา

INTRO HAZARD WASTE

Introduction to Hazardous Waste

Definition and classifications; sources and compositions; process; characteristic; pathways, fates, and disposition of hazardous waste release; toxicity of hazardous: site characterization; decontamination procedures; transportation; case study.

 2308339                          

ปรัชญาวิทยาศาสตร์

แนวคิดสำคัญในการอธิบายและการทำนาย โครงสร้างและหน้าที่ของกฎและทฤษฎีวิทยาศาสตร์ การยืนยันสมมติฐานทางวิทยาศาสตร์ และกรณีศึกษา

PHILOSOPHY OF SCIENCE

Major concepts in explanation and predictions, structures and functions of scientific theories, confirmation of scientific hypothesis, and case studies.

2308351                          

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1

วิชาพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และสภาวะแวดล้อม การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาวะแวดล้อมหรือระบบนิเวศน์ที่ประกอบด้วย ดิน น้ำ อากาศและพลังงาน แหล่งกำเนิดของมลพิษประเภทของมลพิษ ผลกระทบของมลพิษต่อสิ่งมีชีวิตและสภาวะแวดล้อม วิธีการแก้ไขและป้องกันการเกิดมลพิษ

ENVIRONMENTAL SCIENCE I

Mankind  and  the environmental  systems concerning ecological  aspects  of  the earth (air, land, water and energy); sources of pollutions; types of pollution and their effects on living things; scientific methods for pollution abatement.

2308352                          

พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม

พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่มีต่อสิ่งมีชีวิต วิธีตรวจหา การป้องกันแก้ไขและการควบคุมมลพิษโดยวิธีทางชีวภาพ

ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY

Introduction to environmental toxicology; effects on living things; determination of toxicants in environment, living things and biological control.

2308353                          

สิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต

ผลกระทบของปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมทั้งทางกายภาพและชีวภาพที่มีต่อสิ่งมีชีวิต ได้แก่ พืช สัตว์ และจุลชีพ

ENVIRONMEMT AND ORGANISMS

Effects of environmental factors both physical and biological  factors on living  things:  plants, animals and microbes.

2308357                          

เสียงรบกวนในสิ่งแวดล้อม

ธรรมชาติของเสียงทางด้านฟิสิกส์เกี่ยวกับการได้ยินและความรู้สึกของคนที่มีต่อเสียง การศึกษาและการวัดเสียงที่คงที่และที่เปลี่ยนแปลงค่าไปตามเวลาเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของการสนองตอบของคน เสียงจากโรงงานอุตสาหกรรม เสียงจากการขนส่งและจากแหล่งชุมชนอื่นๆ วิธีการลดเสียง การสูญเสียการได้ยินเนื่องจากการประกอบอาชีพ การวางแผนจัดการคุณภาพเสียงและกรณีศึกษา

ENVIRONMENTAL NOISE

The physical and subjective nature of noise, steady and time-varying noise description, measurement and relation to criteria of human response; noise from industrial, factories, transport and other community sources; methods of noise abatement; occupational hearing loss; noise quality management planning and case studies.

2308359                          

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม

ปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม ได้แก่ การเก็บตัวอย่างน้ำ ดิน อากาศ เสียงรบกวน และสารพิษ คุณสมบัติทางกายภาพเคมี และชีวภาพของดิน น้ำ และอากาศ เสียงรบกวนในชุมชนและสารพิษ

ENVIRONMENTAL SCIENCE LABORATORY

Study of standard methods for examination of environmental quality: water, soil, air, and noise.

2308363                          

พิษวิทยาในระบบนิเวศ

การเข้าสู่ระบบนิเวศ  การกระจายและสถานภาพของสารพิษในระบบนิเวศ     เกณฑ์สากลด้านสารพิษแต่ละประเภทในระบบนิเวศการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบที่เป็นอันตรายจากสารมลพิษทางเคมีต่อองค์ประกอบของระบบนิเวศรวมทั้งมนุษย์

ECOTOXICOLOGY

Entry,  distribution  and  fate  of  pollutants  in the ecosystem;  regulation of toxic substances   in the ecosystem; analysis  and  evaluation  of  harmful  effects  of chemical pollutants on the constituents of the ecosystem and man.

2308366                          

การจัดการมูลฝอยเบื้องต้น

การก่อกำเนิด องค์ประกอบของมูลฝอย การกักเก็บ การเก็บรวบรวม การขนย้าย การแปรสภาพ และการกำจัดมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การเผาในเตาเผา การฝังกลบแบบสุขาภิบาล การหมักทำปุ๋ย เทคนิคการลดปริมาณมูลฝอยและการนำไปใช้ประโยชน์ การศึกษานอกสถานที่

FUNDAMENTALS OF SOLID WASTE MANAGEMENT

Generation, composition of solid waste, storage, collection, transport, effective processing and disposal of solid waste with environmental considerations, incineration, sanitary land field, composting, solid waste minimization and utilization techniques, field trips.

2308369                          

สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

แนวคิดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน การเสื่อมสลายของสิ่งแวดล้อม รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรที่ยั่งยืน สิ่งแวดล้อมและสังคมที่ยั่งยืน กรณีศึกษา

ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Major concept of sustainable development; environmental degradation; form of sustainable resources development; sustainable development and society; case studies.

2308390                          

การฝึกงาน

ฝึกงานด้านวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ เสนอรายงานการฝึกงาน

TRAINING

Practical training in various fields of science to be supervised and arranged by the academic staff; written report.

2308399                          

การเสนอโครงงาน

การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร การวางแผนและออกแบบการทดลอง การเขียนโครงร่างงานวิจัย

PROJECT PROPOSAL

Literature research method and data analysis; experimental planning and design; writing of research proposal.

2308401                          

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขั้นพื้นฐาน

หลักการและความสำคัญ ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิกฤตปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่นและระดับโลก แนวคิดทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการวางแผนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ กรณีศึกษาเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

FUNDAMENTAL NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENTAL    MANAGEMENT

Principles and significance of natural resource and environment management; crisis of natural resource and environment at local and global levels; socio-economic concepts in planning and management; science and technology concepts in conservation and management of natural resources; case studies of natural resource and environment management.

2308408                          

การศึกษาภาคสนามวิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม

หลักเบื้องต้นการเก็บตัวอย่างในภาคสนามทางสิ่งแวดล้อมด้านอากาศ ดิน และน้ำ โดยเน้นถึงการพัฒนาในการวางแผนเก็บตัวอย่าง การเลือกพารามิเตอร์ตัวอย่างที่เหมาะสม ภาชนะบรรจุและเทคนิคการเก็บรักษาตัวอย่าง

ENVIRONMENTAL SCIENCE FIELD STUDIES

Fundamental of environmental sampling in the field for air, soil, and water; emphasis on the development of sampling plans and the selection of appropriate sampling parameters, containers and preservation techniques.

2308410                          

การติดตามตรวจสอบและการตรวจประเมินสิ่งแวดล้อม

หลักการและความต้องการของการติดตามตรวจสอบและการตรวจประเมินสิ่งแวดล้อม วิธีวิทยาการในการติดตามตรวจสอบที่เหมาะสมที่สามารถบ่งชี้สมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของระบบสิ่งแวดล้อม หลักเบื้องต้นของการวิเคราะห์ข้อมูล การปฏิบัติงานของผู้มีหน้าที่ด้านการตรวจประเมินสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาเรื่องการติดตามตรวจสอบและตรวจประเมินสิ่งแวดล้อม

ENVIRONMENTAL MONITORING AND AUDITING

Principles of monitoring the environmental quality and environmental impact of human activities, system of eco-audit and management measure the current demands on the environment of various activities.

2308418                          

เทคโนโลยีการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

หลักการของการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยเทคนิควิธีต่าง ๆ ทั้งทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ

ENVIRONMENTAL REMEDIATION TECHNOLOGY

Principles of remedial technology; Physical, Chemical and Biological remediation techniques.

2308419                           

หลักการเสื่อมสลายทางชีวภาพและการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมโดยชีววิธี

หลักการย่อยสลายทางชีวภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญเติบโตทางชีวภาพและการย่อยสลาย การปรับให้เข้ากับสภาพ การลดความเป็นพิษ การกระตุ้นให้เกิดการย่อยสลาย การเปลี่ยนสภาพโดยจลนศาสตร์ต่อเนื่อง การดูดซับ ผลทางเคมีของสารต่อการย่อยสลาย ผลทางสิ่งแวดล้อม และหลักการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมโดยชีววิธี

PRINCIPLES OF BIODEGRADATION AND BIOREMEDIATION

Principles of biodegradation growth-link; acclimation; detoxication; activation, kinetics, sorption, chemical effects of substances on biodegradation environmental effects and principles of bioremediation.

2308420                          

แบบจำลองด้านมลพิษทางอากาศเบื้องต้น

หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบและการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์    ในการศึกษาการกระจายของมลพิษทางอากาศและปรากฏการณ์ในบรรยากาศ     โดยเน้นสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของมลพิษทางอากาศ

INTRODUCTION TO AIR POLLUTION MODELLING

Fundamental of the mathematical models used in simulating air pollution dispersion and atmospheric phenomena; emphasis on physical and chemical properties of air pollutants.

2308421                          

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

พัฒนาและแนวโน้มของที่มาและส่วนประกอบของการจัดการสิ่งแวดล้อม ความกดดันและการตอบสนองของอุตสาหกรรมที่มีต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม พัฒนาการของเทคโนโลยีสะอาดและระบบการจัดการ แนวโน้มวิธีการป้องกันในการจัดการสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ แบบแผนและมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้แก่ EMAS และ ISO

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM

The developments and trends in, and the background and elements of environmental management; the increasing environmental pressure on industry and the responses that developed over time; the development of cleaner technologies and management systems; a trend towards an integrated and preventative approach in environmental management in industry; the development in environmental management schemes and standards, like EMAS and ISO.

2308423                          

การอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ

ภาพรวมของนิเวศวิทยาพื้นที่ชุ่มน้ำและผลกระทบจากมนุษย์ต่อระบบของพื้นที่ชุ่มน้ำ หลักการและการปฏิบัติเพื่ออนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ โดยเน้นประเด็นที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ

WETLAND CONSERVATION

Overview of wetland ecology and human impact on wetland systems; principles and practices of wetland conservation; with emphasis on issues related to wetland conservation and management.

2308424                          

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบบูรณาการ

หลักการและการปฏิบัติเพื่อประยุกต์ใช้แนวทางทางนิเวศวิทยาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบผสมผสาน กระบวนการและเทคนิคการผสมผสานเชิงคุณภาพเพื่อจัดการทรัพยากร ประสบการณ์ภาคสนามในลักษณะของโครงงานด้านการจัดการทรัพยากร

INTEGRATED NATURAL RESOURCES MANAGEMENT

Principles and practical application of ecosystem approach to integrated natural resources management; resources management process and quantitative integration techniques; field experience for resources management project.

2308428                          

การจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

อันตรายและความเสี่ยง ขอบเขตงานของการประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม วิธีวิทยาการที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ การบ่งชี้อันตราย การประมาณระดับความเสี่ยง และการตีค่าความเสี่ยง การควบคุมความเสี่ยงและการปฏิบัติเพื่อการจัดการความเสี่ยง

ENVIRONMENTAL RISK MANAGEMENT

Hazard and risk; framework for environmental risk assessment and risk management; methodology for risk assessment: hazard identification, risk estimation, and risk evaluation; risk control and implementation for risk management.

2308439                          

พอลิเมอร์ชีวภาพในสิ่งแวดล้อม

เคมีของพอลิเมอร์ชีวภาพในสิ่งแวดล้อม ประเภทและโครงสร้าง การสังเคราะห์ทางชีวภาพและการย่อยสลายพอลิเมอร์ชีวภาพโดยจุลินทรีย์ เอนไซม์ของจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายพอลิเมอร์ชีวภาพ การประยุกต์พอลิเมอร์ชีวภาพในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมและเทคโนโลยี กรณีศึกษา

BIOPOLYMER IN ENVIRONMENT

Chemistry of biopolymer in environment; types and structure; biosynthesis and biodegradation by microorganisms; microbial enzymes in biopolymer degradation; applications of biopolymer in environmental remediation; innovation and technology; case studies.

2308444                          

สารกำจัดศัตรูพืชในสิ่งแวดล้อม

แหล่งกำเนิด ประเภท โครงสร้างทางเคมีและลักษณะเฉพาะของสารกำจัดศัตรูพืช เส้นทางการแพร่กระจายและความคงทนในสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการกำจัดและการจัดการสารกำจัดศัตรูพืช กรณีศึกษา

PESTICIDES IN ENVIRONMENT

Sources; types; chemical and specific structure of pesticides; chemical fate and persistence in the environment; environmental effects; remediation technology and management; case studies.

2308447                          

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสิ่งแวดล้อม

การประยุกต์คอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสิ่งแวดล้อม เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลทางสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ทางสถิติแบบหลายตัวแปร การออกแบบการทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา การวิเคราะห์แถบความถี่ของข้อมูล เทคนิคการพยากรณ์

ENVIRONMENTAL DATA ANALYSIS

Application of computer in environmental data analysis; sampling techniques; use of statistics in analyzing environmental data; multivariate statistics; experimental design; analysis of time-series data; spectrum analysis of data; forecasting techniques.

2308448                          

การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมโลก

คำจำกัดความการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมโลก การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ ภาวะโลกร้อน สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม การปรับตัวและบรรเทาต่อผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมโลก การอภิปรายและนำเสนอผลงานในลักษณะกรณีศึกษา

GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE

Definition of global environmental change; climate change; global warming; causes of change; impacts of change on environment, economy and society; adaptation and mitigation in response to impacts of global environmental change; discussion and presentation of case studies.

2308451                          

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทางดิน

ธรรมชาติและสมบัติของดิน กำเนิดของดิน สิ่งมีชีวิตในดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดิน การเกิดมลพิษและการแก้ไข

ENVIRONMENTAL SOIL SCIENCE

Nature and properties of soil; soil genesis; soil fertility; living organisms in soil; soil pollution and mitigation.

2308452                          

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  2

เคมีของน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ น้ำประปา และน้ำเสีย สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดมลพิษทางน้ำ ความเกี่ยวข้องของจุลชีพที่ทำให้เกิดมลพิษทางน้ำ การเปลี่ยนแปลงของจุลชีพที่เกิดขึ้นโดยสารมลพิษในน้ำทิ้งที่เป็นสารอนินทรีย์และสารอินทรีย์ จุลชีพที่ก่อให้เกิดโรคจุลชีพกับการทำลายมลพิษ  ระบบนิเวศน์ของจุลชีพและวิธีการป้องกันควบคุมปัญหามลพิษทางน้ำ

ENVIRONMENTAL SCIENCE II

Chemistry  of  water, including  natural  water, water supply, and waste water; the sources of water pollution;  the   microbial  ecology  of  polluted  water, including microbial changes  induced  by  intestinal  pathogens  as  pollutants;  pollutions; microbiological approaches to  control.

2308453                          

ปฏิบัติการปฐพีวิทยาวิเคราะห์

วิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดินทางด้านเคมีและชีวภาพ

ENVIRONMENTAL SOIL SCIENCE LABORATORY

Analysis of physical and chemical properties of soil; chemical and biological studies of soil fertility.

2308454                          

หัวข้อเรื่องทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

หัวข้อเรื่องทางสิ่งแวดล้อมที่จะดำเนินการสอน อาจเปลี่ยนแปลงตามความสนใจของประเทศและ/หรือเป็นปัญหารีบด่วนที่ควรนำมาวิเคราะห์วิจารณ์ให้ทันต่อเหตุการณ์

TOPICS IN ENVIRONMENTAL SCIENCE

Topics in environment vary according to the country interests and/or urgent problems.

2308455                          

ปฏิบัติการหัวข้อเรื่องทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติหัวข้อเรื่องทางสิ่งแวดล้อมที่จะดำเนินการสอน      อาจเปลี่ยนแปลงตามความสนใจของประเทศ

และ/หรือเป็นปัญหารีบด่วนที่ควรนำมาวิเคราะห์วิจารณ์ให้ทันต่อเหตุการณ์

TOPICS IN ENVIRONMENTAL SCIENCE LABORATORY

Topics in environmental laboratory vary according  to the country interests and/or urgent problems.

2308456                          

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อมทางน้ำ

ศึกษาหลักเบื้องต้นการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางด้านคุณภาพและปริมาณ โดยเน้นถึงวิธีตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการแบบมาตรฐานสากลตลอดจนศึกษาถึงวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น การเตรียมตัวอย่าง การแปรผลข้อมูล และการเขียนรายงาน

AQUATIC ENVIRONMENTAL SCIENCE LABORATORY

Practice in the fundamental qualitative and quantitative analysis of various water quality parameters; emphasis on standard method used in laboratory determination; necessary materials, sample preparation, interpretation of data and report writing.

2308457   

เสียงและการสั่นสะเทือน

หลักการและวิธีการในการควบคุมเสียงและความสั่นสะเทือนรวมทั้งการสั่นเชิงกล ความหน่วง การสั่นพ้องเสียงจากยานพาหนะ  อุปกรณ์คลุมป้องกันเสียงและเทคนิคการลดเสียงและความสั่นสะเทือน  วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์เสียงและความสั่นสะเทือน  วิธีการเลือกข้อกำหนดในการออกแบบ  ประยุกต์องค์ความรู้เพื่อใช้แก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติ

NOISE AND VIBRATION CONTROL

Principle and methods of noise and vibration control include mechanical vibrations, damping, resonance, vehicle noise, acoustical enclosures, and techniques of noise and vibration abatement. Methods for measuring and analyzing noise and vibration. Methods for selecting design criteria. Encourage the application of the knowledge to practical  problems.

2308461                          

การประเมินผลกระทบทางพิษวิทยาของสารมลพิษจากอุตสาหกรรม

ชนิดและสมบัติของสารมลพิษจากอุตสาหกรรม  สารมลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิต  การแพร่กระจาย  ผลของสารมลพิษต่อสุขภาพ  ตัวแปรสำคัญที่ต้องใช้ในการประเมินความรุนแรงของปัญหา  การวิเคราะห์เชิงผลกระทบทางพิษ  วิทยาการจัดการ     เพื่อแก้ไขปัญหาตัวอย่างกรณีที่เกิดขึ้นในประเทศไทย

INDUSTRIAL TOXIC POLLUTANT IMPACT ASSESSMENT

Type and property of industrial toxic substances; their origins from manufacturing

processes; dispersion; effects on health;  important  parameters needed for impact analysis of environmental  problems;  toxicological impact  assessment,  management  of  problems;  and selected case studies of Thai industries.

2308462                          

สิ่งแวดล้อมสุขภาพเบื้องต้น

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ แหล่งที่มาของมลพิษทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เน้นอันตรายที่เกิดจากการได้รับสารมลพิษต่างๆ รวมทั้งการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ วิพากย์ปัญหาสิ่งแวดล้อมสุขภาพ ในบริบททั่วไปและกรณีศึกษา

FUNDAMENTAL ENVIRONMENTAL HEALTH

The basic of environmental health; actual and potential sources pollution relating to the environment and health; emphasis upon the exposure dangers from various pollutants including health risk assessment, discussed environmental health problems in both general context and case studies.

2308464                          

การควบคุมมลพิษทางอากาศ           

แหล่งกำเนิดอุตสาหกรรมและยานพาหนะ การควบคุมการปลดปล่อยจากแหล่งกำเนิดไม่เคลื่อนที่ ระบบระบายอากาศแบบทั่วไป ระบบระบายอากาศแบบเฉพาะที่ เทคโนโลยีควบคุมฝุ่น ประสิทธิภาพการดักเก็บ ความดันตก ห้องตกสู่พื้น ไซโคลน อุปกรณ์กรองฝุ่นด้วยผ้า เครื่องจับอนุภาคด้วยไฟฟ้าสถิต เครื่องพ่นจับแบบเวนจูรี เทคโนโลยีควบคุมก๊าซ หอเผา เตาเผา อุปกรณ์ดูดซับด้วยถ่าน หอดูดซับด้วยสเปรย์จับ คอนเดนเซอร์ การกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  การควบคุมก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ การปลดปล่อยจากยานพาหนะ การควบคุมการปลดปล่อยจากแหล่งกำเนิดเคลื่อนที่

AIR POLLUTION CONTROL

industrial and mobile sources; control of stationary source emission; general ventilation; local exhaust ventilation; particulate control technology; collection efficiency; pressure drop; settling chamber; cyclone; fabric filters; electrostatic precipitator; venturi scrubber; gaseous control technology; flare; incinerator; carbon adsorber; spray tower; condenser; flue gas desulfurization; nitrogen oxides control; vehicle emission; control  of mobile source emission.

2308468                          

วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

คำจำกัดความการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ภาพรวมและประวัติความเป็นมาของการพัฒนาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ขั้นตอนและข้อบังคับของรัฐสำหรับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ขั้นตอนหลักการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม บทบาทวิทยาศาสตร์ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา

SCIENTIFIC APPROACH IN ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT

Definition of environmental impact assessment (EIA); overview and historical development of EIA; legislation and government processes for EIA; EIA conceptual process; science role in EIA; science approach in EIA; case studies.

2308469                          

การควบคุมมลพิษและการจัดการของเสีย

กฎหมายและนโยบายการควบคุมมลพิษ แหล่งกำเนิดที่สำคัญ การปนเปื้อนและผลกระทบของมลพิษในสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์มลภาวะ เทคโนโลยีควบคุมเพื่อการบำบัดมลพิษ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการของเสีย

POLLUTION CONTROL AND WASTE MANAGEMENT

Law and policies of pollution control; major sources, contamination and impacts of pollutants in the environment; pollution analysis; control technologies to treat pollutants; application of technologies for waste management.

2308490                          

สัมมนา

เสนอผลงานวิชาการและอภิปรายในหัวข้อเรื่องต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

SEMINAR

Presentation and discussion of various topics in science and technology.

2308497                          

การศึกษาเฉพาะบุคคล

นิสิตแต่ละคนเลือกหัวข้อเรื่องที่สนใจจะศึกษาค้นคว้าทางด้านวิทยาศาสตร์ภายใต้การควบคุมการทำงานของอาจารย์ผู้สอน

INDEPENDENT STUDIES

Individualized projects in various branches of science supervised by academic staff.

2308498                          

ระเบียบวิธีวิจัยวิทยาศาสตร์

แนวคิดรวบยอดและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการวิจัยและแก้ไขปัญหาทางวิทยาศาสตร์โดยการทดลองค้นคว้าและสังเกตการณ์ การออกแบบการวิจัย โครงร่างการวิจัย หลักสถิติสำหรับการวิจัย โครงร่างการวิจัย การเขียนบทความวิจัยและการนำเสนอผลวิจัย

SCIENCE RESEARCH METHODS

Concepts and scientific methods; research process; scientific problems solving by experiment and observation; research design; statistical research; research proposal; writing research paper and research outcome presentation.

2308499                          

โครงงานวิทยาศาสตร์

ฝึกดำเนินการศึกษาวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ตามโครงร่างที่นำเสนอ พร้อมนำเสนอผลการศึกษาและรายงานที่ดำเนินการสำเร็จ

SENIOR PROJECT

Senior students conduct a scientific senior project supervised by academic staff.

2308501                            

การประเมินและการควบคุมการรับสัมผัสในสภาพแวดล้อมการทำงาน

การรับสัมผัสสิ่งคุกคามสุขภาพด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพในสภาพแวดล้อมการทำงาน พิษวิทยาอุตสาหกรรม การประเมินการรับสัมผัสฝุ่น เส้นใย ฟูมโลหะ ก๊าซอินทรีย์และอนินทรีย์  ไอระเหย ก%