อาจารย์ ดร.จตุวัฒน์ จุฬาฯ คว้ารางวัล UNPSA 2024 ด้านนวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ จากผลงานการรับมือกับโรคระบาด

อาจารย์ ดร.จตุวัฒน์ แสงสานนท์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ พร้อมคณะวิจัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ United Nations Public Service Awards (UNPSA) สาขานวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ (Innovation in Public Institutions) ประจำปี ค.ศ. 2024 ในงาน United Nations Public Service Forum and Awards Ceremony จัดขึ้นในวันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2567 ณ ประเทศเกาหลีใต้ รางวัล UNPSA เป็นรางวัลของสหประชาชาติ จัดตั้งขึ้นโดยคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (UN Economic and Social Council) เป็นรางวัลระดับนานาชาติที่มีเกียรติประวัติ สำหรับความเป็นเลิศในการบริการสาธารณะ โดยมุ่งเน้นผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ และสร้างคุณประโยชน์บริการสาธารณะ นำไปสู่การบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองประชาชนได้ดีขึ้นทั่วโลก สอดคล้องกับวาระและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) […]

Continue Reading

รองศาสตราจารย์ ดร. ภศิชา ไชยแก้ว จากจุฬาฯ ร่วมวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลก ณ ทวีปแอนตาร์กติก

รองศาสตราจารย์ ดร. ภศิชา ไชยแก้ว ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ เป็นหนึ่งในสองผู้แทนนักวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้เดินทางไปปฏิบัติงานและศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลก ณ ทวีปแอนตาร์กติก ระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2567 ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2567 โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสถาบันวิจัยขั้วโลกแห่งจีน (Polar Research Institute of China; PRIC) เข้าร่วมทำงานกับคณะสำรวจทวีปแอนตาร์กติกแห่งจีน คณะที่ 40 (CHINARE 40) ณ สถานีวิจัย Great Wall # รายงานสรุปถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (คลิก) –> บทสรุป CHINARE 40.pdf # รายการรอบตัวเรา Chula Radio Plus (ออกอากาศวันที่ 11 ก.พ. 67) # […]

Continue Reading

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พันธนา ตอเงิน ชนะรางวัล International rising talents 2022

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดีกับ  รองศาสตราจารย์ ดร.พันธนา ตอเงิน ชนะรางวัล International rising talents 2022 โดย the L’Oréal-UNESCO For Women in Science programme เป็นหนึ่งใน 15 คน ทั่วโลก และเป็นคนไทยที่ได้รางวัลนี้  

Continue Reading

นางสาวกัญญารัตน์ ลลิตกาญจน์ นิสิตจากภาควิชาฯ ชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับรางวัล Chula Safety Embassador 2021

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกัญญารัตน์ ลลิตกาญจน์ นิสิตจากภาควิชาฯ ชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับรางวัล Chula Safety Embassador 2021 จากการประกวดคลิปวิดีโอขนาดสั้น หัวข้อ “New Safety Lifestyle of The Next Gen : วิถีความปลอดภัยใหม่ในแบบ Next Gen” จาก ศูนย์ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (SHE CU) ได้จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัย ครั้งที่ 4 : Chula safety 2021 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา

Continue Reading

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. วรพจน์ กนกกันฑพงษ์ ในการได้รับตำแหน่ง “ผู้อำนวยการหลักสูตรสหสาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จุฬาฯ”

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. วรพจน์ กนกกันฑพงษ์ ในการได้รับตำแหน่ง “ผู้อำนวยการหลักสูตรสหสาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม” จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการนี้ทางภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

Continue Reading

ขอแสดงความยินดีในการได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พันธนา ตอเงิน ในการได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตร์จารย์” สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ในการนี้ทางภาควิชาขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

Continue Reading

ยินดีกับนิสิตรางวัลเหรียญทอง YRSS 2020

ภาควิชาวิทยาศาสร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนิสิตปริญญาตรี นางสาวสุพิชฌาย์ สุขประเสริฐ ในการได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Young Rising Stars of Science 2020 จาก สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในหัวข้อ  Design and preliminary Implementation of innovative on-site blackwater treatment system for the green school โดยมี อาจารย์ ดร.ชิษณุพงศ์ ชาติอาสา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

Continue Reading

จุฬาฯ MOU ความร่วมมือร่วมกับ James Cook University

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของเรา (Environmental Science) คณะวิทยาศาสตร์ และภาควิชาในสาขาอื่นๆ เช่น Aqua Culture, Biology, Veterinary Science and Environmental Science ได้มีการเซ็น MOU ความร่วมมือนานาชาติกับ  James Cook University ภายใต้หัวข้อ Virtual MoU Signing Ceremony: New Collaboration with James Cook University ทางเราจึงขอแชร์ให้ทุกท่านได้รับชมครับ https://www.inter.chula.ac.th/en/news/6126/  

Continue Reading

งานแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

เมื่อวัน พฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคมที่พึ่งผ่านมา ทางภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดงานแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา บัณฑิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี อาจารย์กล่าวให้โอวาทแก่บัณฑิตใหม่ และรุ่นน้องนิสิตชั้นปี 1-4 ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่พี่ๆทุกคน ขอให้ประสบความสำเร็จทั้งในชีวิจและหน้าที่การงานครับ

Continue Reading

ศ.ดร.วนิดา จีนศาสตร์ เข้าเยี่ยมชม State Key Laboratory of Organic Geochemistry (SKLOG) of Guangzhou Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences (GIGCAS) และสร้างความร่วมมือทางด้านงานวิจัยด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม

ศ.ดร.วนิดา จีนศาสตร์ และ นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์วิทยากูล นิสิตปริญญาโทภายใต้หลักสูตรพิษวิทยาอุตสาหกรรมและการประเมินความเสี่ยง ได้เยี่ยมชม State Key Laboratory of Organic Geochemistry (SKLOG), Guangzhou Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences (GIGCAS) ระหว่างวันที่ 2- 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ระหว่างการเยี่ยมชม ศ.ดร.วนิดา จีนศาสตร์ ได้พบปะหารือกับ Prof. Gan ZHANG ถึงความร่วมมือทางด้านงานวิจัยด้านมลพิษทางอากาศ ร่วมทั้งได้นำเสนองานวิจัยภายใต้หัวข้อ “Air Pollution and Health Effects” และมีการแลกเปลี่ยนสนทนางานวิจัยกับคณาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอกของ SKLOG ทั้งนี้ภายใต้ความร่วมมือของ ศ.ดร.วนิดา จีนศาสตร์ กับทาง SKLOG, นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์วิทยากูล ได้เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้น ทำงานวิจัยวิเคราะห์ตัวอย่างที่ห้องแลปของSKLOG เพื่อให้งานวิจัยสมบูรณ์ครบถ้วนและเก็บเกี่ยวประสบการณ์

Continue Reading

นักวิจัยและนักศึกษาจากจีนมาเยี่ยมภาควิชา

ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ต้อนรับนักวิจัยและนักศึกษาจากจีนมาเยี่ยมภาควิชา ปรึกษาหารือสร้างความร่วมมือทางด้านงานวิจัยกับ ศาสตราจารย์ ดร.วนิดา จีนศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธนา ตอเงิน

Continue Reading
คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ และประธานชมรมศิษย์เก่าของภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ร่วมตัดริบบิ้นเพื่อเปิดห้องเรียน 303

พิธีเปิดห้องเรียน 101, 303 และห้องพักนิสิต

พิธีเปิดห้องเรียน 101, 303 และห้องพักนิสิต ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 หัวหน้าภาควิชาฯ กล่าวเปิดงาน และรายงานการปรับปรุงห้องเรียนทั้งสอง และห้องพักนิสิต จากเงินบริจาคของพี่ๆ ศิษย์เก่าของภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หรือภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ในอดีต)        

Continue Reading
ผู้รับทุนถ่ายภาพร่วมกับคณบดี ผู้ให้ความอนุเคราะห์ทุนการศึกษา และหัวหน้าภาควิชาฯ

พิธีมอบทุน

พิธีมอบทุนถาวร – นิภา – ธนเทพ – ธนศักดิ์ รัศมีดารา และรางวัลสนับสนุนบัณฑิตศึกษาต่อด้านสิ่งแวดล้อม (รองศาสตราจารย์เปรมจิตต์ แทนสถิตย์) ปีการศึกษา 2558 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้อง 101 อาคารวิทยาศาสตร์ทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. พลกฤษณ์ แสงวณิช คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งศิษย์เก่า คณาจารย์และนิสิตทุกชั้นปีของภาควิชาฯ มาเป็นเกียรติในงานด้วย    

Continue Reading