โครงการการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี ปี 2561

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดทำโครงการ “การนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี ปี 2561” ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 24-26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

Continue Reading

การอบรมเพื่อสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

ในเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2561 สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง “การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์ และการควบคุมมลพิษ เพื่อสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม” ซึ่งแบ่งเป็นด้านมลพิษทางน้ำ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการควบคุมของเสียอันตราย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจากภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันอื่น ๆ เป็นวิทยากรรับเชิญ

Continue Reading

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม”

วันศุกร์ที่ 4 พ.ค. 2561, 9.30-10.30 น. สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย (สอสท) ร่วมกับภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม”

Continue Reading