Forms/Downloads

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มใช้สมัครเข้าเรียน

 • 1. หนังสือรับรอง (Letter of recommendations) (English/ไทย)

การสอบวัดคุณสมบัติ (ป.เอก)

ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

กำหนดสอบและส่งวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2566 (Download)

การสอบโครงร่าง

 • แบบฟอร์มใช้สอบโครงร่าง
 1. แบบฟอร์มขอให้ออกหนังสือเชิญกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Word)
 2. แบบประเมินโครงร่างวิทยานิพนธ์  (Word)
 3. แบบลงลายมือชื่อสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Word)
 • แบบฟอร์มขออนุมัติโครงร่าง
 1. Ph.D. Dissertation Proposal Form English (Download
 2. Master Thesis Proposal Form English (Download

การสอบวิทยานิพนธ์

 • แบบฟอร์มใช้สอบวิทยานิพนธ์
 1. แบบฟอร์มขอให้ออกหนังสือเชิญกรรมการสอบ (Download)
 2. ใบประเมินผลสอบวิทยานิพนธ์ (Download)
 3. รายงานผลสอบ บ.12 ข (Download)

การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา/กรรมการสอบ

 1. แบบฟอร์มขอเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (Download)
 2. ขอเปลี่ยนแปลง ลด เพิ่ม กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (Download)

การขอจบการศึกษา

 1. แบบตรวจสอบความสมบูรณ์ (Download)

อื่นๆ

 • Pre-Concept Proposal Form for Graduate Students (Download)

สไลด์นำเสนอเกี่ยวกับภาควิชา

แบบฟอร์มขอทุนชมรมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ทั่วไปและสิ่งแวดล้อม และคณาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Downloa