แนะแนวขึ้นทะเบียนวิชาชีพที่เกี่ยวกับงานด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันนี้ ผู้ที่จบการศึกษาและทำงานด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ.) มีความจำเป็นที่จะต้องชึ้นทะเบียนวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เฉพาะด้าน เช่น การควบคุมมลพิษและการประเมินผลกระบทสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทางภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจึงได้จัดแนะแนวการขึ้นทะเบียนวิชาชีพ โดยนิสิตที่สนใจสามารถ ดาวน์โหลดเอกสารได้จากลิงค์ ด้านล่าง สไลด์ แนะแนว ขึ้นทะเบียนวิชาชีพ ผู้ประสานงาน วิชา ตรี บัณฑิต August 2021 วิชาภาค EIA เชี่ยวชาญ 23 ด้าน วิธีการประเมินผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ ตัวอย่าง ประกาศสมัครสอบ EIA เชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน

Continue Reading