ผลการวิเคราะห์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากงานครบรอบ 60 ปี ภาควิชาฯ

ทำไมเราต้องคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก? ทุกคนคงรู้สึกถึงความร้อนของสภาพอากาศที่สูงขึ้น  นั่นก็เป็นผลมาจากโลกร้อนขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นไปสู่ชั่นบรรยากาศ ก๊าซเรือนกระจกประกอบด้วยก๊าซหลายชนิดโดยเฉพาะ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปลดปล่อยจากกิจกรรมต่างๆของพวกเราและยังเป็นก๊าซเรือนกระจกที่มีมากที่สุดในบรรยากาศในตอนนี้ ก๊าซเรือนกระจกสามารถเก็บกักรังสีความร้อนจากผิวโลก แล้วคายรังสีความร้อนนั้นกลับลงมาทำให้อุณหภูมิบนผิวโลกร้อนขึ้นกว่าเดิม เรามักจะเรียกการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งมีหลายชนิดให้เข้าใจง่ายว่า การปล่อยคาร์บอน (carbon emission) นั่นเอง ในกิจกรรม “The 60th Anniversary Home Sweet Home Gen Sci & Envi Sci Family” หลังจากการวิเคราะห์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วพบว่า มีการปลดปล่อย 1.98 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ (tCO2e) โดยมีสัดส่วนส่วนใหญ่มาจากการเดินทาง และของเหลือจากการจัดงาน โดยผู้จัดงานให้ความสำคัญกับการปลดปล่อยคาร์บอน เราจึงมีกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ การพกแก้วน้ำส่วนตัว ช่วยกันแยกขยะ ลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง  เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตั้งแต่ตัวเราเอง ถ้าหากต้องการให้กิจกรรม Home Sweet Home เกิดความเป็นกลางทางคาร์บอน (carbon Neutral) เราต้องใช้เงินประมาณ 400 บาท เพื่อซื้อคาร์บอนเครดิต ดังนั้นถ้าเราลดการปลดปล่อยคาร์บอนได้ตั้งแต่แรก ปริมาณก๊าซเรือนกระจกก็จะลดลง เงินที่ต้องนำไปซื้อคาร์บอนเครดิตก็ลดลง สุดท้ายอุณหภูมิของโลกก็ลดลงเช่นกัน  อย่าลืมช่วยกันรักษาโลกของเราให้น่าอยู่ตลอดไปนะคะ 

Continue Reading

ประกาศปรับพื้น วิชา ป.โท และเอก (พิษวิทยา) และการเขียนวิทยานิพนธ์/ผลงาน

ประกาศหลักสูตร วท.ม. และ วท.ด. สาขาวิชาพิษวิทยาอุตสาหกรรมและการประเมินความเสี่ยงที่ 1/2566เรื่อง ภาษาที่ใชJในการเรียนการสอน รายวิชาปรับพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติม ตามที่หลักสูตรฯ ได้ดำเนินการรับสมัครผู้ที่จะเข้าศึกษาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 และมีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาแล้วนั้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 กำหนดให้ ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2566(รองศาสตราจารย์ ดร. ภศิชา ไชยแก้ว)ประธานหลักสูตรฯ ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

Continue Reading