ประชาสัมพันธ์ (สอบ) เพื่อขอรับใบอนุญาต สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ ครั้งที่ 1/2564

(สอบ) เพื่อขอรับใบอนุญาต สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ ครั้งที่ 1/2564 คุณสมบัติ 1. เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. ต้องมีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 3 ปี 3. สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์ และศึกษาในด้านที่จะขอใบอนุญาตเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

Continue Reading