ปริญญา-สาขาวิชา

ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

แผ่นผับแผนการศึกษา | คำอธิบายรายวิชา

ปริญญาโท-เอก : พิษวิทยาอุตสาหกรรมและการประเมินความเสี่ยง

ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี