ปริญญา-สาขาวิชา

ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

แผ่นผับแผนการศึกษา | คำอธิบายรายวิชา

ปริญญาโท-เอก : พิษวิทยาอุตสาหกรรมและการประเมินความเสี่ยง

แผ่นพับรายละเอียดหลักสูตรโดยย่อ | คำอธิบายรายวิชา | การเข้าศึกษา | อาจารย์ที่ปรึกษา (Research highlights 2020)

ารางเรียน โท เอก ภาคต้นและปลาย 2023-2024 (Friday only)

ารางผู้ประสานงานรายวิชา ภาคต้นและปลาย 2566

รายวิชาสำหรับการศึกษาตลอดชีวิต (การศึกษาบางรายวิชา) (Non-degree) พิษวิทยาอุตสาหกรรมและการประเมินความเสี่ยง (click here for more details)

ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี