กิจกรรม พบผู้ปกครอง

กิจกรรมวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์ และภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของเราได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้เรียน รวมทั้งผู้ปกครองของนิสิต ทางเรา ในฐานะบ้านหลังที่สองจึงได้จัดกิจกรรม พบผู้ปกครอง เพื่อแนะนำ และ ตอบปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับชีวิต และการเรียนสี่ปีในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ประสบความสำเร็จและมีความสุข โดยช่วงตอบข้อซักถาม ทางภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้รับเกียรติจาก หัวหน้าภาควิชา ศ.ดร.วนิดา จีนศาสตร์ มาแนะนำภาควิชา และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับหลักสูตรและแนวทางประกอบอาชีพ ร่วมกับทีมงาน อ.ดร. เสริมพงษ์ สายเรี่ยม (กิจการนิสิต) อ.ดร. ภสิชา ไชยแก้ว (วิชาการ) อ.ดร. สุเมธ วงศ์เขียว (ถ่ายภาพ) ทางเรา จึงได้นำภาพบรรยากาศส่วนหนึ่งในงานมาฝากกันครับ ต้องบอกว่าผู้ปกครองให้ความสนใจและมีคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ดีมากเลยครับ

DSC_0019

DSC_0013

DSC_0017

DSC_0018