ประกาศปรับพื้น วิชา ป.โท และเอก (พิษวิทยา) และการเขียนวิทยานิพนธ์/ผลงาน

ประชาสัมพันธ์ สมัครเรียน

ประกาศหลักสูตร วท.ม. และ วท.ด. สาขาวิชาพิษวิทยาอุตสาหกรรมและการประเมินความเสี่ยง
ที่ 1/2566
เรื่อง ภาษาที่ใชJในการเรียนการสอน รายวิชาปรับพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติม

ตามที่หลักสูตรฯ ได้ดำเนินการรับสมัครผู้ที่จะเข้าศึกษาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 และมีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาแล้วนั้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 กำหนดให้

  1. ภาษาที่ใช้ในรายวิชาคือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่วนภาษาที่ใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์และการเผยแพร่ผลงานคือภาษาอังกฤษ
  2. ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาปริญญา วท.ม. สาขาวิชาพิษวิทยาอุตสาหกรรมและการประเมินความเสี่ยง หรือ วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมหรืออนามัยสิ่งแวดล้อม หรือ ที่มีพื้นฐานความรู้ไม่เพียงพอตามข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2557 และ สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2563 ต้องเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต ตามท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2566
(รองศาสตราจารย์ ดร. ภศิชา ไชยแก้ว)
ประธานหลักสูตรฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร <<<