ผู้รับทุนถ่ายภาพร่วมกับคณบดี ผู้ให้ความอนุเคราะห์ทุนการศึกษา และหัวหน้าภาควิชาฯ

พิธีมอบทุน

กิจกรรมนิสิตและบุคลากร ความภาคภูมิใจ

พิธีมอบทุนถาวร – นิภา – ธนเทพ – ธนศักดิ์ รัศมีดารา และรางวัลสนับสนุนบัณฑิตศึกษาต่อด้านสิ่งแวดล้อม (รองศาสตราจารย์เปรมจิตต์ แทนสถิตย์) ปีการศึกษา 2558 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้อง 101 อาคารวิทยาศาสตร์ทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. พลกฤษณ์ แสงวณิช คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งศิษย์เก่า คณาจารย์และนิสิตทุกชั้นปีของภาควิชาฯ มาเป็นเกียรติในงานด้วย

ผู้รับทุนถ่ายภาพร่วมกับคณบดี ผู้ให้ความอนุเคราะห์ทุนการศึกษา และหัวหน้าภาควิชาฯ
ผู้รับทุนถ่ายภาพร่วมกับคณบดี ผู้ให้ความอนุเคราะห์ทุนการศึกษา และหัวหน้าภาควิชาฯ

 

 

คณะศิษย์เก่า คณาจารย์และนิสิต ร่วมแสดงความยินดี
คณะศิษย์เก่า คณาจารย์และนิสิต ร่วมแสดงความยินดี