ยินดีกับนิสิตรางวัลเหรียญทอง YRSS 2020

ความภาคภูมิใจ

ภาควิชาวิทยาศาสร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนิสิตปริญญาตรี นางสาวสุพิชฌาย์ สุขประเสริฐ ในการได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Young Rising Stars of Science 2020 จาก สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในหัวข้อ  Design and preliminary Implementation of innovative on-site blackwater treatment system for the green school โดยมี อาจารย์ ดร.ชิษณุพงศ์ ชาติอาสา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

20201117_120204_0000