ศ.ดร.วนิดา จีนศาสตร์ เข้าเยี่ยมชม State Key Laboratory of Organic Geochemistry (SKLOG) of Guangzhou Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences (GIGCAS) และสร้างความร่วมมือทางด้านงานวิจัยด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมวิชาการ ความภาคภูมิใจ

ศ.ดร.วนิดา จีนศาสตร์ และ นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์วิทยากูล นิสิตปริญญาโทภายใต้หลักสูตรพิษวิทยาอุตสาหกรรมและการประเมินความเสี่ยง ได้เยี่ยมชม State Key Laboratory of Organic Geochemistry (SKLOG), Guangzhou Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences (GIGCAS) ระหว่างวันที่ 2- 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ระหว่างการเยี่ยมชม ศ.ดร.วนิดา จีนศาสตร์ ได้พบปะหารือกับ Prof. Gan ZHANG ถึงความร่วมมือทางด้านงานวิจัยด้านมลพิษทางอากาศ ร่วมทั้งได้นำเสนองานวิจัยภายใต้หัวข้อ “Air Pollution and Health Effects” และมีการแลกเปลี่ยนสนทนางานวิจัยกับคณาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอกของ SKLOG

ทั้งนี้ภายใต้ความร่วมมือของ ศ.ดร.วนิดา จีนศาสตร์ กับทาง SKLOG, นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์วิทยากูล ได้เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้น ทำงานวิจัยวิเคราะห์ตัวอย่างที่ห้องแลปของSKLOG เพื่อให้งานวิจัยสมบูรณ์ครบถ้วนและเก็บเกี่ยวประสบการณ์
w1w4

w5

w3