แนะแนวขึ้นทะเบียนวิชาชีพที่เกี่ยวกับงานด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ความรู้

ปัจจุบันนี้ ผู้ที่จบการศึกษาและทำงานด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ.) มีความจำเป็นที่จะต้องชึ้นทะเบียนวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เฉพาะด้าน เช่น การควบคุมมลพิษและการประเมินผลกระบทสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทางภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจึงได้จัดแนะแนวการขึ้นทะเบียนวิชาชีพ โดยนิสิตที่สนใจสามารถ ดาวน์โหลดเอกสารได้จากลิงค์ ด้านล่าง