โครงการ TRIAM TO GREEN (TTG) รณรงค์การจัดการขยะ ตามนโยบาย “ไม่เทรวม”

กิจกรรมนิสิตและบุคลากร กิจกรรมวิชาการ

โครงการ TRIAM TO GREEN (TTG) รณรงค์การจัดการขยะ ตามนโยบาย “ไม่เทรวม” ของกรุงเทพมหานคร และระบบการคัดแยกขยะ Chula Zero Waste
รายละเอียด : TRIAM TO GREEN (TTG) เป็นโครงการจากนิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รณรงค์การจัดการขยะภายในโรงอาหารต้นแบบของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ตามนโยบาย “ไม่เทรวม” ของกรุงเทพมหานคร และระบบการคัดแยกขยะ Chula Zero Waste

ช่องทางการติดตามกิจกรรม IG : ttg_triamtogreen

ทางนิสิตภาควิชามีภาพบรรยากาศสนุกๆ มาฝากกันครับ