วิชาภาคสนามชั้นปีที่ 4 Envi Field Study 2567

ช่วงวันที่ 28-30 มีนาคม 2567 ณ สถานีวิจัยสัตว์ทะเลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้จัดให้มีกิจกรรมศึกษาภาคสนาม เพื่อให้นิสิตได้ฝึกฝนการออกภาคสนามและใช้เครื่องมือเก็บตัวอย่าง จากนั้นนำมาวิเคราะห์ และแปรผลเพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้ความรู้ในทางสิ่งแวดล้อม ในด้านอากาศ เสียง ดิน น้ำ ป่าไม้ ขยะและของเสีย ตามรายวิชาการศึกษาภาคสนามวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (2308408) โดยกิจกรรมดังกล่าวมีนิสิตชั้นปีที่ 4 เข้าร่วม จำนวน 60 คน และมีอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วม รวม 14 ท่าน ทางภาควิชาจึงมีภาพบรรยากาศสนุก ๆ และอบอุ่นมาฝากกันค่ะ

Continue Reading

กิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์สู่สาธารณะ (ทริปภาค)

วันที่ 27-28 มกราคม 2567 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้จัดทริปภาคสานสัมพันธ์ ระหว่างนิสิตชั้นปีที่ 2-4 ณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อสร้างสายสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง ระดมความคิดแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และบำเพ็ญประโยชน์สู่สาธารณะผ่านกิจกรรมเก็บขยะริมชายหาดและคัดแยกไปกำจัดอย่างถูกวิธีเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของระบบนิเวศชายฝั่ง ทางเราจึงมีภาพบรรยากาศมาฝากกัน

Continue Reading

โครงการ TRIAM TO GREEN (TTG) รณรงค์การจัดการขยะ ตามนโยบาย “ไม่เทรวม”

โครงการ TRIAM TO GREEN (TTG) รณรงค์การจัดการขยะ ตามนโยบาย “ไม่เทรวม” ของกรุงเทพมหานคร และระบบการคัดแยกขยะ Chula Zero Wasteรายละเอียด : TRIAM TO GREEN (TTG) เป็นโครงการจากนิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รณรงค์การจัดการขยะภายในโรงอาหารต้นแบบของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ตามนโยบาย “ไม่เทรวม” ของกรุงเทพมหานคร และระบบการคัดแยกขยะ Chula Zero Waste ช่องทางการติดตามกิจกรรม IG : ttg_triamtogreen ทางนิสิตภาควิชามีภาพบรรยากาศสนุกๆ มาฝากกันครับ

Continue Reading

ผลการวิเคราะห์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากงานครบรอบ 60 ปี ภาควิชาฯ

ทำไมเราต้องคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก? ทุกคนคงรู้สึกถึงความร้อนของสภาพอากาศที่สูงขึ้น  นั่นก็เป็นผลมาจากโลกร้อนขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นไปสู่ชั่นบรรยากาศ ก๊าซเรือนกระจกประกอบด้วยก๊าซหลายชนิดโดยเฉพาะ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปลดปล่อยจากกิจกรรมต่างๆของพวกเราและยังเป็นก๊าซเรือนกระจกที่มีมากที่สุดในบรรยากาศในตอนนี้ ก๊าซเรือนกระจกสามารถเก็บกักรังสีความร้อนจากผิวโลก แล้วคายรังสีความร้อนนั้นกลับลงมาทำให้อุณหภูมิบนผิวโลกร้อนขึ้นกว่าเดิม เรามักจะเรียกการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งมีหลายชนิดให้เข้าใจง่ายว่า การปล่อยคาร์บอน (carbon emission) นั่นเอง ในกิจกรรม “The 60th Anniversary Home Sweet Home Gen Sci & Envi Sci Family” หลังจากการวิเคราะห์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วพบว่า มีการปลดปล่อย 1.98 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ (tCO2e) โดยมีสัดส่วนส่วนใหญ่มาจากการเดินทาง และของเหลือจากการจัดงาน โดยผู้จัดงานให้ความสำคัญกับการปลดปล่อยคาร์บอน เราจึงมีกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ การพกแก้วน้ำส่วนตัว ช่วยกันแยกขยะ ลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง  เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตั้งแต่ตัวเราเอง ถ้าหากต้องการให้กิจกรรม Home Sweet Home เกิดความเป็นกลางทางคาร์บอน (carbon Neutral) เราต้องใช้เงินประมาณ 400 บาท เพื่อซื้อคาร์บอนเครดิต ดังนั้นถ้าเราลดการปลดปล่อยคาร์บอนได้ตั้งแต่แรก ปริมาณก๊าซเรือนกระจกก็จะลดลง เงินที่ต้องนำไปซื้อคาร์บอนเครดิตก็ลดลง สุดท้ายอุณหภูมิของโลกก็ลดลงเช่นกัน  อย่าลืมช่วยกันรักษาโลกของเราให้น่าอยู่ตลอดไปนะคะ 

Continue Reading

ประกาศ ทุนการศึกษาภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศ ทุนการศึกษาภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2565 (ทุนศิษย์เก่าวิทยาศาสตร์ทั่วไป-สิ่งแวดล้อม) ปีการศึกษา 2565 จำนวน 25 ทุน ทุนละ 10,000 บาท คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครขอรับทุน เป็นนิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 – 4 ในปีการศึกษา 2565 เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักฐานการสมัคร หนังสือรับรองรายได้ของบิดา/มารดา หรือผู้ปกครอง (ปกติขอจากนายจ้าง ถ้าไม่มี ให้เขียน/พิมพ์ข้อความเอง แล้วเซ็นกำกับว่าข้อมูลเป็นความจริง) ใบรับรองผลการศึกษาทุกภาคการศึกษา สำเนาทะเบียนบ้านนิสิตและผู้ปกครอง พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาบัตรประชาชนนิสิตและผู้ปกครอง พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาบัตรนิสิต พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ใบสมัคร ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารภายในวันที่ 30 กันยายน 65 ภายในเวลา 17.00 น.สัมภาษณ์ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00 น.- 14.00 น. […]

Continue Reading

กิจกรรมพัฒน์ภาคฯ 2564 ร่วมกับกิจกรรม Big Cleaning Day

ภาควิชาฯ จะจัดให้มีกิจกรรม พัฒน์ภาคฯ 2564 ร่วมกับกิจกรรม Big Cleaning Day ของคณะวิทยาศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และจิตอาสาสิ่งแวดล้อมที่ดีระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของบัณฑิตที่จะจบการศึกษาของภาควิชาฯ ดังนั้น ภาควิชาฯ จึงขอเชิญนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย รายละเอียดเอกสารแนบ…อย่าลืมมากันเยอะๆครับ

Continue Reading

พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตจากศิษย์เก่าวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วันนี้ (21 ตุลาคม 2563) ทางภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาจากพี่ศิษย์เก่าภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 โดย ได้รับเกียรติจากทางท่านคณบดีคณะวิทยาศาสตร์มากล่าวเปิดงาน พร้อมคณาจารย์ พี่ๆศิษย์เก่า งานอบอุ่นบรรยากาศเป็นกันเอง ทางภาควิชาฯจึงได้เก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันครับ ขอขอบพระคุณผู้ให้ทุน ได้แก่ ทุน  “ถาวร–นิภา-ธนเทพ–ธนศักดิ์ รัศมีดารา” ทุน  “ศิวาวุธ มหัธนาคุณ” ทุน  “รองศาสตราจารย์ เพลินจิต ทมทิตชงค์” ทุน  “กำปั่น พานิชาภรณ์” ทุน  “ดร.เจตสุมน ประจำศรี” ทุน  “พรเทพ อุบลพูลผล” ทุน  “จิระ–รองศาสตราจารย์ เพียงใจ ศุขโรจน์” ทุน  “ศุภลักษณ์ เติมวรธรรม” ทุน  “วาริณี นพมณีไพศาล” ทุน  “จันทร์พิมพ์ คล้ายสุบรรณ” ทุน  “สาธิต ขจรฤทธิ์เดชา” ทุน  “ศาสตราจารย์ ดร.วนิดา จีนศาสตร์”

Continue Reading

งานทำบุญภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2563

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ที่ผ่านมานี้ ทางภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้จัดงานทำบุญภาควิชาขึ้น ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศิษย์เก่าและ๕ราจารย์ บุคลากรของคณะจำนวนมากมาร่วมงาน แอดมินมีภาพมาฝากเช่นเคย และขออนุโมทนาบุญกับการจัดงานบุญในวันนี้ ครับ

Continue Reading

พิธีมอบทุนการศึกษา ชมรมนิสิตเก่าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมานี้ ทางภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้จัดกิจกรรม พิธีมอบทุนการศึกษา ชมรมนิสิตเก่าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ต้องขอขอบคุณทางท่านคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ของเราได้มาเป็นเกียรติเปิดงานในพิธีนี้ และที่ขาดไม่ได้เลยทางภาควิชาต้องขอขอบพระคุณรุ่นพี่ที่ใจดี ที่ได้มาเป็นเกียรติให้ทุนในครั้งนี้ ได้แก่ คุณสมชัย อำนวยพรสกุล (8 ทุน) คุณถาวร-คุณนิภา-คุณธนเทพ-คุณธนศักดิ์ รัศมีดารา (5 ทุน) รศ.เพียงใจ-คุณจิระ ศุขโรจน์ (1 ทุน) และ คุณพรเทพ อุบลพูลผล (2 ทุน) ทางเราจึงได้เก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันครับ  

Continue Reading

งานแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

เมื่อวัน พฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคมที่พึ่งผ่านมา ทางภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดงานแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา บัณฑิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี อาจารย์กล่าวให้โอวาทแก่บัณฑิตใหม่ และรุ่นน้องนิสิตชั้นปี 1-4 ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่พี่ๆทุกคน ขอให้ประสบความสำเร็จทั้งในชีวิจและหน้าที่การงานครับ

Continue Reading

นิสิต ป ตรี ทำกิจกรรม Love Me Love My World

วันที่ 24 สิงหาคมที่ผ่านมา นิสิต ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของเรา ได้ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดโรงเรียน และสันทนาการเพื่อความสามัคคีและเตรียมพร้อมกับเปิดเทอมใหม่นี้ ทางเราจึงของนำภาพบรรยากาศมาให้ชมกันครับ

Continue Reading

ไหว้ครูภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2562

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา ทางภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของเรา ได้จัดกิจกรรมไหว้ครูขึ้นที่ห้องบรรยาย 101 ที่ภาควิชาฯ บรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเอง ในการนี้ อาจารย์ทางภาควิชาก็ขอให้นิสิตทุกๆคนประสบความสำเร็จให้มากกว่าที่ได้ตั้งเป้าไว้ ขอให้มีความสุขกับการเรียนรู้ นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งตนเองและผู้อื่น และขอให้มีสุขภาพใจกายแข็งแรงนะครับ สู้ๆครับ

Continue Reading

พิธีทำบุญภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ พิธีมอบทุนการศึกษาและบริการวิชาการ ประจำปี 2562

เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณของคณะท่านอาจารย์อาวุโส บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของภาควิชาฯ จากรุ่นสู่รุ่น ผู้มีส่วนร่วมสร้างบุคลากรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นจำนวนมาก ตลอดจนศิษย์เก่าของทางภาควิชา ผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนภาควิชาเสมอมา ทางภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หรือ ภาควิชาวิาทยาศาสตร์ทั่วไปเดิม) ได้มีจัด พิธีทำบุญภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ พิธีมอบทุนการศึกษาและบริการวิชาการ ประจำปี 2562 ในวันที่ 9 เมษายน 2562 โดยภายในงานได้มีอาจารย์อาวุโส ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันได้เข้าร่วมอย่างอบอุ่น รูปที่ 1 ผู้เข้ามาร่วมงานพิธีทำบุญภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ พิธีมอบทุนการศึกษาและบริการวิชาการ ประจำปี 2562 รูปที่ 2 ผู้ได้รับทุน “ถาวร-นิภา-ธนเทพ-ธนศักดิ์ รัศมีดารา” แล้ว ทุน “สมชัย อำนวยพรสกุล” ทุน “รองศาสตราจารย์ ดร. ธรรมนูญ โรจนะบุรานนท์” และ รางวัลสนับสนุนบัณฑิตที่ศึกษาต่อด้านสิ่งแวดล้อม โดย รองศาสตราจารย์ เปรมจิตต์ แทนสถิตย์ รูปที่ 3 ผู้ได้รับทุนถ่ายรูปกับคณาจารย์และผู้มอบทุนการศึกษา รูปที่ 4 อาการเรียนที่ได้รับการทาสีใหม่ โดยได้รับทุนสนับสนุนจากพี่เก่าของทางภาควิชา รูปที่ 5 […]

Continue Reading

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำเนิน “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2561” ณ โรงแรมโนโวเทลหัวหิน ชะอำบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้ใช้เวลาร่วมกันในการระดมความเห็น หัวข้อ “อยากให้ภาควิชาฯ เป็นอย่างไร ในปี ค.ศ. 2020 และมีแนวทางปฏิบัติใดเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์นั้น”

Continue Reading

โครงการทำบุญภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมประจำปี 2561 และการเปิดห้องปฏิบัติการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ศิษย์เก่าเข้าเยี่ยมชม

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำเนิน “โครงการทำบุญภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมประจำปี 2561 และการเปิดห้องปฏิบัติการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ศิษย์เก่าเข้าเยี่ยมชม” ณ อาคารวิทยาศาสตร์ทั่วไป

Continue Reading
คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ และประธานชมรมศิษย์เก่าของภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ร่วมตัดริบบิ้นเพื่อเปิดห้องเรียน 303

พิธีเปิดห้องเรียน 101, 303 และห้องพักนิสิต

พิธีเปิดห้องเรียน 101, 303 และห้องพักนิสิต ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 หัวหน้าภาควิชาฯ กล่าวเปิดงาน และรายงานการปรับปรุงห้องเรียนทั้งสอง และห้องพักนิสิต จากเงินบริจาคของพี่ๆ ศิษย์เก่าของภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หรือภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ในอดีต)        

Continue Reading
ผู้รับทุนถ่ายภาพร่วมกับคณบดี ผู้ให้ความอนุเคราะห์ทุนการศึกษา และหัวหน้าภาควิชาฯ

พิธีมอบทุน

พิธีมอบทุนถาวร – นิภา – ธนเทพ – ธนศักดิ์ รัศมีดารา และรางวัลสนับสนุนบัณฑิตศึกษาต่อด้านสิ่งแวดล้อม (รองศาสตราจารย์เปรมจิตต์ แทนสถิตย์) ปีการศึกษา 2558 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้อง 101 อาคารวิทยาศาสตร์ทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. พลกฤษณ์ แสงวณิช คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งศิษย์เก่า คณาจารย์และนิสิตทุกชั้นปีของภาควิชาฯ มาเป็นเกียรติในงานด้วย    

Continue Reading