ประกาศปรับพื้น วิชา ป.โท และเอก (พิษวิทยา) และการเขียนวิทยานิพนธ์/ผลงาน

ประกาศหลักสูตร วท.ม. และ วท.ด. สาขาวิชาพิษวิทยาอุตสาหกรรมและการประเมินความเสี่ยงที่ 1/2566เรื่อง ภาษาที่ใชJในการเรียนการสอน รายวิชาปรับพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติม ตามที่หลักสูตรฯ ได้ดำเนินการรับสมัครผู้ที่จะเข้าศึกษาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 และมีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาแล้วนั้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 กำหนดให้ ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2566(รองศาสตราจารย์ ดร. ภศิชา ไชยแก้ว)ประธานหลักสูตรฯ ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

Continue Reading

ประกาศ ทุนการศึกษาภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศ ทุนการศึกษาภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2565 (ทุนศิษย์เก่าวิทยาศาสตร์ทั่วไป-สิ่งแวดล้อม) ปีการศึกษา 2565 จำนวน 25 ทุน ทุนละ 10,000 บาท คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครขอรับทุน เป็นนิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 – 4 ในปีการศึกษา 2565 เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักฐานการสมัคร หนังสือรับรองรายได้ของบิดา/มารดา หรือผู้ปกครอง (ปกติขอจากนายจ้าง ถ้าไม่มี ให้เขียน/พิมพ์ข้อความเอง แล้วเซ็นกำกับว่าข้อมูลเป็นความจริง) ใบรับรองผลการศึกษาทุกภาคการศึกษา สำเนาทะเบียนบ้านนิสิตและผู้ปกครอง พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาบัตรประชาชนนิสิตและผู้ปกครอง พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาบัตรนิสิต พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ใบสมัคร ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารภายในวันที่ 30 กันยายน 65 ภายในเวลา 17.00 น.สัมภาษณ์ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00 น.- 14.00 น. […]

Continue Reading

ประชาสัมพันธ์ (สอบ) เพื่อขอรับใบอนุญาต สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ ครั้งที่ 1/2564

(สอบ) เพื่อขอรับใบอนุญาต สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ ครั้งที่ 1/2564 คุณสมบัติ 1. เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. ต้องมีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 3 ปี 3. สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์ และศึกษาในด้านที่จะขอใบอนุญาตเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

Continue Reading

สอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 ระบบ TCAS64 รอบที่ 1 ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดล้อม

การสอบสัมภาษณ์การรับนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 ระบบ TCAS64 รอบที่ 1 ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดล้อมTCAS1 วันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 Time: Feb 15, 2021 08:30 AM Bangkok Join Zoom Meeting https://chula.zoom.us/j/91507634735?pwd=cjZVcEFham4zTE9jcUJ6S2NqNWl5Zz09 Meeting ID: 915 0763 4735 Password: 761152 อ่านเพิ่มเติม คลิ๊ก

Continue Reading

ฟังฟรี! สัมมนาจากหลักสูตรพิษวิทยาอุตสาหกรรมและการประเมินความเสี่ยง

ขอเชิญชวนทุกท่าน ผู้ที่สนใจ เข้ารับฟังสัมมนาจากหลักสูตรพิษวิทยาอุตสาหกรรมและการประเมินความเสี่ยงของเราครับ งานนี้ฟังฟรีและเป็น public นะครับ แชร์ได้ มาฟังกันเยอะๆครับ ลิงค์ Zoom ใน poster นะครับ วันศุกร์ที่ 13 พ.ย. นี้ เวลา 10.15-12.00 น. ครับ มากันเยอะๆนะครับ

Continue Reading

โครงการอบรมสาขาการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมขอประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมสาขาการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ “ประเภทผู้ควบคุมมลพิษน้ำ” Module 1: 30 พ.ย. 63 – 4 ธ.ค. 63 Module 2: 14 ธ.ค. 63 – 18 ธ.ค. 63 อบรมผ่านโปรแกรม Zoom 4 วัน และ สัมมนาที่คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 วัน

Continue Reading

ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับชาติครั้งที่ 3

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย (สอสท) ร่วมกัน มหาวิทยาลัยบูรพา ขอประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับชาติครั้งที่ 3: สิ่งแวดล้อมน่าอยู๋ในศตวรรษหน้า (ค.ศ. 2021-2030) วันที่ 18-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Continue Reading

สัมนาพิเศษ หัวข้อ Pesticides Application and Environmental Impact in Thailand

ประกาศประชาสัมพันธ์ สัมนาพิเศษ หัวข้อ Pesticides Application and Environmental Impact in Thailand โดย ดร.พญ. ชุลีกร ธนธิติกร (แพทย์ชำนาญการพิเศษ) วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ที่ห้อง 202 อาคารวิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครับ

Continue Reading

งานประชุมวิชาการ The SciForum ครั้งที่ 26 ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 5-6 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2561 The Science Forum 2018 (101 CU – SCIENCE : New Century , New Frontier)

Continue Reading

โครงการการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี ปี 2561

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดทำโครงการ “การนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี ปี 2561” ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 24-26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

Continue Reading

การอบรมเพื่อสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

ในเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2561 สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง “การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์ และการควบคุมมลพิษ เพื่อสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม” ซึ่งแบ่งเป็นด้านมลพิษทางน้ำ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการควบคุมของเสียอันตราย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจากภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันอื่น ๆ เป็นวิทยากรรับเชิญ

Continue Reading

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม”

วันศุกร์ที่ 4 พ.ค. 2561, 9.30-10.30 น. สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย (สอสท) ร่วมกับภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม”

Continue Reading

การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี ปี 2561

ในวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2561 สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย (สอสท) ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญนิสิต-นักศึกษาระดับปริญญาตรีและผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี ปี 2561 ในหัวข้อ “National Environmental Conference on Environment, Energy, and Health”

Continue Reading