ประกาศปรับพื้น วิชา ป.โท และเอก (พิษวิทยา) และการเขียนวิทยานิพนธ์/ผลงาน

ประกาศหลักสูตร วท.ม. และ วท.ด. สาขาวิชาพิษวิทยาอุตสาหกรรมและการประเมินความเสี่ยงที่ 1/2566เรื่อง ภาษาที่ใชJในการเรียนการสอน รายวิชาปรับพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติม ตามที่หลักสูตรฯ ได้ดำเนินการรับสมัครผู้ที่จะเข้าศึกษาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 และมีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาแล้วนั้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 กำหนดให้ ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2566(รองศาสตราจารย์ ดร. ภศิชา ไชยแก้ว)ประธานหลักสูตรฯ ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

Continue Reading