20180605_134745-01-01

งานประชุมวิชาการ The SciForum ครั้งที่ 26 ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 5-6 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2561 The Science Forum 2018 (101 CU – SCIENCE : New Century , New Frontier)

20180601_110142-01

โครงการทำบุญภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมประจำปี 2561 และการเปิดห้องปฏิบัติการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ศิษย์เก่าเข้าเยี่ยมชม

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำเนิน “โครงการทำบุญภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมประจำปี 2561 และการเปิดห้องปฏิบัติการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ศิษย์เก่าเข้าเยี่ยมชม” ณ อาคารวิทยาศาสตร์ทั่วไป

20180526_131914-01_resized

โครงการการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี ปี 2561

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดทำโครงการ “การนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี ปี 2561” ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 24-26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

แผนการอบรมใบประกอบวิชาชีพ 61

การอบรมเพื่อสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

ในเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2561 สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง “การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์ และการควบคุมมลพิษ เพื่อสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม” ซึ่งแบ่งเป็นด้านมลพิษทางน้ำ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการควบคุมของเสียอันตราย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจากภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันอื่น ๆ เป็นวิทยากรรับเชิญ

20180502152651

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม”

วันศุกร์ที่ 4 พ.ค. 2561, 9.30-10.30 น. สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย (สอสท) ร่วมกับภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม”

20180502153548

การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี ปี 2561

ในวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2561 สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย (สอสท) ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญนิสิต-นักศึกษาระดับปริญญาตรีและผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี ปี 2561 ในหัวข้อ “National Environmental Conference on Environment, Energy, and Health”

คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ และประธานชมรมศิษย์เก่าของภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ร่วมตัดริบบิ้นเพื่อเปิดห้องเรียน 303

พิธีเปิดห้องเรียน 101, 303 และห้องพักนิสิต

พิธีเปิดห้องเรียน 101, 303 และห้องพักนิสิต ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 หัวหน้าภาควิชาฯ กล่าวเปิดงาน และรายงานการปรับปรุงห้องเรียนทั้งสอง และห้องพักนิสิต จากเงินบริจาคของพี่ๆ ศิษย์เก่าของภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หรือภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ในอดีต)        

ผู้รับทุนถ่ายภาพร่วมกับคณบดี ผู้ให้ความอนุเคราะห์ทุนการศึกษา และหัวหน้าภาควิชาฯ

พิธีมอบทุน

พิธีมอบทุนถาวร – นิภา – ธนเทพ – ธนศักดิ์ รัศมีดารา และรางวัลสนับสนุนบัณฑิตศึกษาต่อด้านสิ่งแวดล้อม (รองศาสตราจารย์เปรมจิตต์ แทนสถิตย์) ปีการศึกษา 2558 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้อง 101 อาคารวิทยาศาสตร์ทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. พลกฤษณ์ แสงวณิช คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งศิษย์เก่า คณาจารย์และนิสิตทุกชั้นปีของภาควิชาฯ มาเป็นเกียรติในงานด้วย    

QS World University Ranking

QS World Ranking

The Quacquarelli Symonds (QS World Ranking) ranked the Department of Environmental Science, Chulalongkorn University in the top 51st-200th five years (2011-2017) consecutively among all the 800 outstanding environmental science institutes around the world. Six ranking indicators were used to determine the performance including: 1) academic reputation (40%), 2) employer reputation (10%), 3) citations per faculty[…]