การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม”

ความรู้ ประชาสัมพันธ์

20180502152651

วันศุกร์ที่ 4 พ.ค. 2561, 9.30-10.30 น. สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย (สอสท) ร่วมกับภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม”

ประชุมพิเศษ 12561_180510_0021

วิทยากรโดย : ศ.ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์ (นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

ประชุมพิเศษ 12561_180510_0015

ผู้เข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแทนจากสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

ประชุมพิเศษ 12561_180510_0019

รศ.ดร.พลกฤษณ์ แสงวณิช (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ให้เกียรติกล่าวเปิดการบรรยายพิเศษและต้อนรับวิทยากร พร้อมด้วย ศ.ดร.วนิดา จีนศาสตร์ (หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย)

ประชุมพิเศษ 12561_180510_0022

ศ.ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ (เมธีวิจัยอาวุโส สกว. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิกิตติมศักดิ์ สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย) ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ และให้ข้อเสนอแนะ