ประกาศ ทุนการศึกษาภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมนิสิตและบุคลากร ประชาสัมพันธ์

ประกาศ ทุนการศึกษาภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2565 (ทุนศิษย์เก่าวิทยาศาสตร์ทั่วไป-สิ่งแวดล้อม) ปีการศึกษา 2565 จำนวน 25 ทุน ทุนละ 10,000 บาท

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครขอรับทุน

 1. เป็นนิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 – 4 ในปีการศึกษา 2565
 2. เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 3. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักฐานการสมัคร

 1. หนังสือรับรองรายได้ของบิดา/มารดา หรือผู้ปกครอง (ปกติขอจากนายจ้าง ถ้าไม่มี ให้เขียน/พิมพ์ข้อความเอง แล้วเซ็นกำกับว่าข้อมูลเป็นความจริง)
 2. ใบรับรองผลการศึกษาทุกภาคการศึกษา
 3. สำเนาทะเบียนบ้านนิสิตและผู้ปกครอง พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 4. สำเนาบัตรประชาชนนิสิตและผู้ปกครอง พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 5. สำเนาบัตรนิสิต พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 6. ใบสมัคร

ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารภายในวันที่ 30 กันยายน 65 ภายในเวลา 17.00 น.
สัมภาษณ์ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00 น.- 14.00 น. ณ ห้อง 202 อาคารวิทยาศาสตร์ทั่วไป

 • ส่งใบสมัครที่ อ.สุเมธ โดยวิธีการอีเมลล์ sumeth.w@chula.ac.th
  ** มีให้อาจารย์ที่ปรึกษารับรองด้วย (สามารถให้อาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นแล้วส่งแยกมาได้ครับ)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ตามแนบ (คลิ๊ก) หรือรับแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ห้องธุรการภาค