ประกาศอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์

หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎี/มหาบัณฑิต 

สาขาพิษวิทยาอุตสาหกรรมและการประเมินความเสี่ยง

หากนิสิตตรวจสอบประกาศอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์แล้วพบข้อผิดพลาด โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ เพื่อดำเนินการแก้ไข และเมื่อข้อมูลถูกต้องนิสิตทำการกรอกข้อมูลวิทยานิพนธ์ในระบบ CU-iThesis  ที่เว็บไซต์  https://ithesis.grad.chula.ac.th/

ปีการศึกษา 2566

ปีการศึกษา 2565